Статьи‎ > ‎

Договір про сплату аліментів

Договір про сплату аліментів

Обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття покладений рівною мірою на обох батьків, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі.

  Договір про сплату аліментів є різновидом цивільно-правових договорів та регулюється сімейним та цивільним законодавством. Даний договір заснований на одному із загальних принципів регулювання сімейних відносин, відображеному у ст. 9 Сімейного кодексу України, якою встановлено положення про те, що регулювання сімейних відносин може відбуватися за домовленістю (договором) між учасниками цих відносин. Зазначений договір спрямований на настання правових наслідків, передбачених нормами сімейного законодавства, - на надання батьками утримання їхній дитині. Крім того, договір між батьками про сплату аліментів на дитину спрямований, насамперед, на добровільне виконання матір'ю чи батьком дитини її аліментного обов'язку.


     Як і будь-який цивільно-правовий договір, даний договір для його чинності повинен відповідати загальним вимогам, встановленим ст. 203 Цивільного кодексу України, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

 А саме:

1. Зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;

2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;

4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом;

5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;

6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.


 

Договори про сплату аліментів на дитину можуть встановлювати:

·         виплати аліментів у частці від заробітку (доходу) платника;

·         виплату аліментів у твердій грошовій сумі;

·         про погашення заборгованості за минулий час тощо

Розмір аліментів

Розмір аліментів визначається за домовленістю між батьками,але слід також враховувати положення ч.2 ст. 182 СК України, а саме мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Варто зазначити, що мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Крім того, якщо мова не йде про сплату загальної суми аліментів повністю наперед до досягнення дитиною повноліття (це необхідно, наприклад, якщо батько, який зобов’язаний сплачувати аліменти, виїжджає на постійне місце проживання в країну, з якою в Україні не існує договорів про правову допомогу в сімейних справах), доцільно в договорі вказати про можливість індексації аліментних виплат, в зв’язку з інфляцією та збільшенням прожиткового мінімуму.

Щодо розміру і строків виплати аліментів, то це істотні умови договору, які мають бути чітко прописані в договорі. Відсутність однієї з перелічених умов є підставою для визнання договору неукладеним (ст. 638 ЦК).

Закріплення у договорі положення про сплату аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в умовах високого рівня інфляції, характерного для нашої держави, породжує питання про їх індексацію. Тому сторони можуть включати це питання до договору з урахуванням вказівок закону (коментар до ч. 2 ст. 184 СК).

Зміна умов договору або про його припинення

До договору можуть бути включені положення про зміну його умов або про його припинення.

Зміна розміру аліментів, а отже, і зміна договору можлива на підставах, закріплених у ст. 192 СК. Припинення договору можливе у зв'язку з укладенням батьками договору про припинення права на аліменти на дитину, переданням права власності на нерухоме майно відповідно до правил, встановлених ст. 190 СКУ, а також у зв'язку з закінченням строку дії договору або досягненням дитиною повноліття.

Зміни до договору між батьками про сплату аліментів на дитину можуть вноситися протягом усього часу його існування, шляхом укладання відповідної угоди, яка має обов'язково нотаріально посвідчуватись.

Перелік документів для оформлення:

1.   Паспорти сторін або інші документи які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (ч. 3 ст. 43 Закону України "Про нотаріат") ;

2.   Реєстраційні номери облікової картки платника податків;

3.   Свідоцтво про народження дитини.

 

Comments